Voorwaarden studiereizen

Algemene voorwaarden studiereizen – Taalbureau Scriptura, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 56261918, van Annemart Pilon

1. Toepasselijkheid
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Scriptura”: Taalbureau Scriptura als school en/of reisgenoot van uw reis.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Scriptura en op alle met Scriptura gesloten overeenkomsten en met diens partnerorganisaties.
1.3 De persoon die deelneemt of overweegt deel te nemen aan de reizen en/of activiteiten van Scriptura zal verder worden aangeduid als “de deelnemer”.
1.4 De algemene voorwaarden van de met Scriptura samenwerkende partnerorganisaties vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van Scriptura.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Acceptaties van aanbiedingen en boekingen zijn onherroepelijk.
2.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken binden Scriptura pas nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.3 De algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
2.4 Scriptura behandelt de boekingen op volgorde van binnenkomst.
2.5 Scriptura heeft het recht boekingen te weigeren indien hiervoor een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is onder meer sprake indien niet aan de programmavereisten wordt voldaan. In geval van weigering worden eventuele administratiekosten gerestitueerd.

3. Gegevens
3.1 De deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Scriptura verstrekte gegevens en informatie. Scriptura is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien de deelnemer alle door Scriptura verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
3.2 Indien voor of tijdens het verblijf van de deelnemer in het buitenland blijkt dat de informatie die de deelnemer aan Scriptura heeft verstrekt onjuist, onvolledig en/of onbetrouwbaar is, is Scriptura en/of haar partnerorganisatie gerechtigd om deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding of restitutie van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.

4. Documenten
4.1 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
4.2 De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige Corona Check app (internationale QR-code) als bewijs dat de deelnemer volledig gevaccineerd is. Bij activiteiten die niet langer duren dan één dag is de Corona Check app als bewijs dat men negatief getest is, ook voldoende.

5. Gedrag deelnemer
5.1 Scriptura informeert de deelnemer over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een reis en/of programma. Indien de deelnemer zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is Scriptura en/of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname van de deelnemer te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
5.2 Onder regels, normen en richtlijnen zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt tevens doch niet uitsluitend verstaan aanwijzingen die Scriptura en/of haar partnerorganisatie voor of gedurende het verblijf van de deelnemer in het buitenland mondeling dan wel schriftelijk geeft.
5.3 De deelnemer dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken van hetgeen hij gewend is. Onder plaatselijke gewoonten en omstandigheden wordt tevens maar niet uitsluitend verstaan de gebruiken, (eet) gewoonten en regels van de partnerorganisatie. Indien bij aankomst in Spanje of Italië blijkt dat de deelnemer niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en/of omstandigheden en de deelnemer de reis en/of het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt, dan is Scriptura niet gehouden tot vergoeding dan wel restitutie van enig bedrag.

6. Prijzen
6.1 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belasting, accijnzen, vluchttarieven, valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten wijzigen, is Scriptura gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
6.2 De prijzen zoals vermeld op de website gelden per persoon.

7. Termijnen
7.1 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van termijnen verplicht Scriptura niet tot enige schadevergoeding en geeft de deelnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De deelnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en voor zover Scriptura niet binnen een door de deelnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Scriptura is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
7.2 Opgegeven of overeengekomen termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende (werk)omstandigheden. Indien tengevolge van een wijziging van (werk)omstandigheden vertraging ontstaat, worden de termijnen voor zover nodig verlengd.
7.3 Scriptura zal de programmakosten aan de deelnemer restitueren indien de deelnemer niet door Scriptura geplaatst kan worden binnen de in het aanmeldingspakket genoemde termijnen.
7.4 Termijnen worden verlengd met de duur van een vertraging die aan de zijde van Scriptura ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door de deelnemer van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8. Overmacht
8.1 Indien Scriptura door overmacht is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Scriptura gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
8.2 Als een overmachtsituatie zal onder andere gelden: oorlog, oorlogsgevaar, natuurrampen, werkstakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, storende wettelijke bepalingen, alsmede elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Scriptura afhankelijk is.
8.3 Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Scriptura bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 4 weken duurt, dan is ook de deelnemer bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.4 Indien Scriptura bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9. Garantie en reclame
9.1 Scriptura staat in voor deugdelijkheid van de door haar geleverde diensten in overeenstemming met hetgeen de deelnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Scriptura geleverde diensten, dan zal Scriptura de werkzaamheden verbeteren, de gebreken (doen) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Scriptura.
9.2 In geval van reclames en/of klachten wegens een tekortkoming in de dienstverlening bij verblijf in het buitenland, dient de deelnemer deze – indien mogelijk- schriftelijk kenbaar te maken aan de buitenlandse partnerorganisatie en aan Scriptura in Nederland binnen 5 dagen nadat de deelnemer de tekortkoming heeft geconstateerd en voordat de deelnemer het programma heeft beëindigd.
9.3 Iedere aanspraak van de deelnemer vervalt, indien de deelnemer enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Scriptura niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
9.4 Reclames en/of klachten schorten de betalingsverplichtingen van de deelnemer niet op.
9.5 Na constatering van een tekortkoming in de diensten is de deelnemer verplicht om al datgene te doen wat schade voorkomt en/of beperkt.
9.6 De deelnemer dient eventuele of beweerde onjuistheden in een factuur van Scriptura binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Scriptura mede te delen, bij gebreke waarvan de deelnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

10. Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen -zie artikel 10.8- dient betaling van een factuur van Scriptura te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in ieder geval uiterlijk 2 weken voor vertrek. Scriptura heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
10.2 Scriptura verlangt bij boeking van een van haar reizen en/of programma’s een aanbetaling van ca. 25% van de totale programmakosten, zoals vermeld op de aanbieding op de website.
10.3 Indien Scriptura oordeelt dat er te weinig deelnemers zijn om de reis door te laten gaan, wordt de door de deelnemer betaalde aanbetaling gerestitueerd. De deelnemer is in dat geval geen programmakosten meer verschuldigd.
10.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen is de deelnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
10.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 250,- EUR.
10.6 De deelnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Scriptura is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de deelnemer verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de deelnemer, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling, aan Scriptura verschuldigd is.
10.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien de deelnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de deelnemer wordt gelegd of wanneer deze overlijdt.
10.8 De door de deelnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en ten slotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de deelnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11. Advisering
11.1 Scriptura zal haar advisering en/of begeleiding van de deelnemer naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend uitvoeren. Scriptura kan echter niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Ook is Scriptura niet verantwoordeljik voor het behaalde studieresultaat van de cursist tijdens de studiereis.
11.2 De door Scriptura uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemer. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontlenen.
11.3 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en in welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit de in artikel 11.1 vermelde informatieverstrekking en/of advisering, is Scriptura niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Scriptura. De deelnemer vrijwaart Scriptura tegen alle aanspraken van derde terzake, behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Scriptura.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Onverminderd enig ander artikel in deze algemene voorwaarden is Scriptura niet aansprakelijk voor niet behoorlijke of niet tijdige nakoming van de overeenkomst indien:
a. de tekortkoming toe te rekenen is aan de deelnemer, waaronder doch niet beperkt tot beëindiging van de deelname van de deelnemer op grond van artikelen 3 en/of 5 van deze algemene voorwaarden;
b. de tekortkoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Scriptura en/of haar partnerorganisatie en deze tekortkoming niet redelijkerwijs te herstellen is;
c. er sprake is van overmacht in de zin van artikel 8;
d. de deelnemer het risico waaruit de schade is ontstaan heeft verzekerd of had kunnen verzekeren.
12.2 Scriptura is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële schade en (andere) indirecte schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove roekeloosheid of opzet van Scriptura.
12.3 Scriptura is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens de reizen en activiteiten die Scriptura organiseert.
12.4 Indien Scriptura op basis van haar op dat moment bekende feiten of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Scriptura niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding.
12.5 Mocht de deelnemer in aanmerking komen voor restitutie van enig bedrag, dan kan Scriptura dat verrekenen met een vergoeding voor diensten die de deelnemer heeft genoten. Onder kosten wordt onder meer doch niet uitsluitend begrepen administratiekosten, programmakosten, kosten voor vliegtickets en een redelijk bedrag voor andere reeds genoten en/of uitgevoerde diensten door Scriptura en/of de partnerorganisatie.
12.6 In alle gevallen waarin Scriptura gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de door de deelnemer aan Scriptura voldane kosten.
12.7 Elke vordering jegens Scriptura, behalve die welke door Scriptura is erkend, vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.

13. Annulering en verzekering
13.1 Iedere deelnemer verklaart bij inschrijving te beschikken over een zorgverzekering.
13.2 Iedere deelnemer wordt sterk geadviseerd een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
13.3 Indien de deelnemer na aankomst in het buitenland besluit de reis af te breken, heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van kosten door Scriptura en/of haar partnerorganisatie.
13.4 Indien de deelnemer annuleert binnen 10 dagen na boeking (online inschrijving) heeft de deelnemer recht op volledige restitutie van de programmakosten.
13.5 Bij annulering tot 30 dagen voor vertrek heeft de deelnemer recht op restitutie van alleen die programmakosten die strikt de eigen kosten dekken (denk aan kosten voor het hotel, de taallessen en het eten), mits de leverancier hiervoor geen kosten in rekening brengt. Alle gezamenlijke kosten kunnen niet gerestitueerd worden, want dit zou medereisgenoten duperen. Annuleren is alleen mogelijk indien hiervoor een gegronde reden voor is, zoals uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden.
13.6 Bij annulering binnen 30 dagen voor vertrek heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van programmakosten, tenzij de annulering het gevolg is van Covid-19-maatregelen waardoor reizen naar het buitenland niet mogelijk is (zie hiervoor artikel 13.7).
13.7 Annulering van het vliegticket dat de deelnemer zelf heeft geboekt, kan uitsluitend in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden van de vliegmaatschappij en/of de door de deelnemer afgesloten annuleringsverzekering.
13.8 Indien de reis door Covid-19-maatregelen en/of richtlijnen van de Nederlandse en/of Spaanse of Italiaanse autoriteiten niet door kan gaan, d.w.z. wanneer reizen tussen beide landen niet is toegestaan -en alleen in dat geval-, dan ben je tot 15 dagen voor vertrek geen enkele betaling verschuldigd, met uitzondering van de taallessen. In alle andere gevallen blijft de overeenkomst geldig met de daarbij behorende volledige betalingsverplichting.
13.9 Indien de reis binnen 30 dagen voor vertrek vanwege Covid-19-maatregelen niet door kan gaan, zullen de taallessen vanuit de buitenlandse taalschool online plaatsvinden op de tijdstippen die in het programma staan vermeld. De kosten voor de taallessen worden in zo’n geval niet gerestitueerd.

14. Adresgegevens
14.1 De telefoongegevens van de deelnemer in het bestand van Scriptura worden verstrekt aan alle reisgenoten die binnen een bepaalde periode deelnemen aan hetzelfde programma, tenzij hier schriftelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

15. Slotbepalingen
15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Scriptura en de reisgenoten zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
15.2 Alle geschillen tussen Scriptura en de reisgenoten zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.
15.3 Op alle overeenkomsten die door Scriptura worden gesloten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Versie: 01/2022